Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie 2016/679), informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest PROPERTIVA Piotr Basiak z siedzibą we Wrocławiu (54-204), ul. Legnicka 62, lok. nr 116.
  2. Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych w PROPERTIVA Piotr Basiak jest możliwy pod adresem e-mail: piotr.basiak@propertiva.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy oraz jej wykonywania a także wypełniania obowiązków ciążących na administratorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa a w szczególności z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 j.t.).
  4. Odbiorcą przetwarzanych danych osobowych będą podwykonawcy administratora (na podstawie umowy powierzenia) oraz podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa takie jak np. policja, prokuratura, sąd.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia rozwiązania lub wykonania umowy, a w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy 6 lat od dnia pozyskania danych. Okres 6 lat wynika z obowiązku przechowywania dokumentacji na podstawie ustawy rachunkowości oraz w związku z koniecznością ochrony administratora przed roszczeniami, w okresie przedawnienia potencjalnych roszczeń. Dane pracownicze przechowywane będą w okresie 50 lat od zakończenia umowy (zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa), dane kandydatów do pracy przechowywane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacji.
  6. Osobom, których dane przetwarzane są przez Administratora przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych a także prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub profilowania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać ze swoich praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych (za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej pisząc na adres korespondencyjny Administratora).
  7. Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych lub reklamacji do Administratora w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.
  8. Podanie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest dobrowolne jednak niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia lub wykonania umowy.
  9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą