Wykonujemy wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych zarówno budynkami oddanymi do użytkowania jak i budynkami w trakcie realizacji.

Nieruchomości komercyjne są to wszelkie budynki wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Cena transakcyjna obiektów tego typu jest zależna od przewidywanego dochodu, jaki można uzyskać z nieruchomości. Stanowią one budynki, które przynoszą lub mogą przynosić dochód, np. z tytułu najmu powierzchni komercyjnej.

Granica pomiędzy nieruchomością komercyjną a nieruchomością niekomercyjną jest czasami płynna. Najlepiej obrazuje to przypadek nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Na etapie realizacji inwestycji, czyli budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, nieruchomość ma charakter komercyjny, ponieważ deweloper realizuje inwestycję z myślą osiągnięcia zysku z tytułu sprzedaży poszczególnych lokali mieszkalnych.  Jednakże w momencie, gdy inwestor zakupi dany lokal mieszkalny w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, lokal ten automatycznie traci charakter komercyjny na rzecz funkcji niekomercyjnej, tj. mieszkaniowej. Z kolei w przypadku, kiedy ten sam lokal mieszkalny zostanie nabyty przez inwestora w celach inwestycyjnych, tj.  w celu uzyskania dochodu z tytułu najmu lokalu osobom trzecim, ponownie nabiera on charakteru nieruchomości komercyjnej.

Wyceniamy następujące rodzaje nieruchomości komercyjnych:

 • nieruchomości zabudowane budynkami o funkcji biurowej (biurowce klasy A, B, C, itp.),
 • nieruchomości zabudowane budynkami o funkcji handlowej (galerie handlowe, parki handlowe, budynki handlowe, itp.),
 • nieruchomości zabudowane budynkami o funkcji usługowej (centa medyczne, przychodnie, zakłady fryzjerskie, itp.),
 • nieruchomości zabudowane budynkami o funkcji magazynowej (centra logistyczne, budynki magazynowe klasy A, B, C, itp.),
 • nieruchomości zabudowane budynkami o funkcji produkcyjnej (zakłady produkcyjne, budynki produkcyjno-magazynowe, itp.),
 • nieruchomości zabudowane budynkami o funkcji mieszanej (budynki lub kompleksy budynków o funkcji handlowo-usługowej, biurowej i mieszkalnej),
 • nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
 • nieruchomości w rozwoju, tj. np. inwestycje deweloperskie, nieruchomości w rozbudowie / przebudowie,
 • nieruchomości specjalistyczne, tj. np. hotele, stacje paliw, hale widowiskowo-sportowe.

Realizujemy wyceny nieruchomości dla różnych celów:

 • dla potrzeb transakcji kupna-sprzedaży,
 • dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności,
 • dla potrzeb księgowych,
 • dla potrzeb własnych Inwestora,
 • dla potrzeb egzekucji komorniczej,
 • i wiele innych.

Wyceny nieruchomości sporządzane są w formie:

 • operatu szacunkowego (określenie wartości rynkowej nieruchomości),
 • skróconej opinii (określenie wartości dla potrzeb indywidualnego inwestora).

Realizujemy wyceny na terenie całego kraju.

POSIADAMY DOŚWIADCZENIE W WYCENIE KAŻDEGO RODZAJU NIERUCHOMOŚCI, DLA KAŻDEGO CELU, W KAŻDEJ FORMIE OPRACOWANIA!

Jak wygląda proces wyceny?

Kontakt

Kontakt telefoniczny, mailowy lub przez formularz w celu przybliżenia i omówienia szczegółów współpracy

Dokumenty

Udostępnienie Rzeczoznawcy Majątkowemu niezbędnych dokumentów potrzebnych do sporządzenia wyceny.

Termin oględzin

Ustalenie dogodnego terminu oględzin nieruchomości.

Oględziny

Przeprowadzenie oględzin nieruchomości oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej nieruchomości.

Operat

Określenie wartości nieruchomości oraz sporządzenie operatu szacunkowego (lub opracowania w innej formie) na podstawie oględzin przedmiotu wyceny oraz wszystkich zgromadzonych dokumentów.

Odbiór

Odbiór opracowania w biurze przy ul. Legnickiej 62 lok. 116 we Wrocławiu lub przekazanie opracowania za pośrednictwem kuriera (za dodatkową opłatą).

Na każdym etapie procesu wyceny nieruchomości pozostajemy w stałym kontakcie ze Zleceniodawcą, udzielamy odpowiedzi, wskazówek, a także rozwiewamy wszelkie wątpliwości Inwestora.

Dokumenty niezbędne do wyceny nieruchomości komercyjnej

Rodzaje dokumentówObligatoryjneJeśli dotyczy
umowa nabycia nieruchomości lub inny dokument stanowiący podstawę nabycia nieruchomości i wpisu do KW  
aktualny wypis z rejestru gruntów  
aktualny wyrys z rejestru gruntów lub kopia mapy ewidencyjnej, z czytelną pieczęcią urzędu  
mapa przedstawiająca uzbrojenie terenu (mapa zasadnicza)  
dokument potwierdzający przeznaczenie terenu (wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy – kompletna decyzja z załącznikami wraz z klauzulą ostateczności)  
dokument stanowiący podstawę ustalenia podatku od nieruchomości  
dokument stanowiący podstawę ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu  
decyzja o wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste  
dokumentacja techniczna istniejącej zabudowy: projekt budowlany na podstawie, którego wydano pozwolenie na budowę lub inwentaryzacja budowlana (część opisowa, konstrukcja budynku, standard wykończenia, parametry powierzchniowe, aktualne rzuty pomieszczeń, zestawienie powierzchni w zależności od funkcji, liczba miejsc parkingowych) 
pozwolenie na użytkowanie istniejącej zabudowy  
książka obiektu budowlanego oraz protokoły z przeglądów rocznych i kontroli 5-cio letnich istniejącej zabudowy  
pozwolenie na rozbiórkę istniejącej zabudowy  
pozwolenie na budowę z klauzulą ostateczności docelowej zabudowy  
dokumentacja techniczna docelowej zabudowy: projekt budowlany na podstawie, którego wydano pozwolenie na budowę (część opisowa, konstrukcja budynku, standard wykończenia, parametry powierzchniowe, aktualne rzuty pomieszczeń, zestawienie powierzchni w zależności od funkcji, liczba miejsc parkingowych) 
dziennik budowy docelowej zabudowy  
pełne informacje o kosztach inwestycji – budżet, harmonogram realizacji i wykonanie na dzień wyceny  
kompletna umowa z generalnym wykonawcą  
kompletne umowy dzierżawy, najmu, służebności  
aktualne zestawienie najemców (rent roll)  
kompletne umowy przedwstępne najmu/dzierżawy nieruchomości, listy intencyjne  
projekt podziału działki, decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości  
dokumenty dotyczące wpisu do rejestru/ewidencji zabytków  
wszelkie badania, opinie, raporty środowiskowe, stanu technicznego itp. nie wymienione powyżej  
polisa ubezpieczeniowa  
budżet utrzymania nieruchomości (zestawienie kosztów utrzymania nieruchomości) 

W zależności od celu wyceny oraz specyfiki nieruchomości Rzeczoznawca Majątkowy może poprosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do oszacowania wartości nieruchomości.

lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą