PROPERTIVA zapewnia precyzyjną wycenę dopasowaną do Twoich potrzeb

Wykonujemy wyceny zarówno nieruchomości mieszkaniowych (lokale, domy, grunty) jak i nieruchomości komercyjnych. Naszą ofertę kierujemy do klientów indywidualnych, instytucjonalnych oraz biznesowych.

Wycena nieruchomości to proces polegający na określeniu wartości prawa do nieruchomości. Usługa świadczona jest przez rzeczoznawcę majątkowego. Opinia o wartości nieruchomości sporządzana jest w formie operatu szacunkowego

Operat szacunkowy jest to dokument, który stanowi pisemną, autorską opinię o wartości przedmiotu wyceny. Sporządzany jest przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Opracowywany jest na podstawie dokumentów, oględzin, standardów oraz najlepszej wiedzy rzeczoznawcy majątkowego, z zachowaniem zasady poufności i tajemnicy zawodowej.

Zgodnie z § 56. 1. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego w operacie szacunkowym przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości, w tym:

 • określenie przedmiotu i zakresu wyceny;
 • określenie celu wyceny;
 • podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości;
 • ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości;
 • opis stanu nieruchomości;
 • wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości;
 • analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny;
 • wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania;
 • przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem.

Ponadto operat szacunkowy zawiera dokumentację fotograficzną oraz kopie dokumentów niezbędnych do sporządzenia wyceny nieruchomości.

Cel wyceny

Najczęściej dokonujemy wyceny nieruchomości dla potrzeb:

 • ustalenia ceny kupna / sprzedaży nieruchomości
 • ustalenia wartości zabezpieczenia wierzytelności
 • ustalenia wysokości ubezpieczenia nieruchomości
 • ustalenia opłaty planistycznej
 • ustalenia opłaty adiacenckiej
 • ustalenia wartości majątku do podziału
 • wprowadzenia majątku aportem do spółki
 • ustalenia opłacalności inwestycji w nieruchomość
 • ustalenie wartości służebności przesyłu
 • ustalenie kwoty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • ustalenia opłat skarbowych (podatek PCC)
 • księgowych
 • skarbowo-podatkowych
 • sądowych
 • własnych Zleceniodawcy

Forma opracowania

Rzeczoznawca majątkowy określa wartość rynkową lub wartości odtworzeniową  nieruchomości sporządzając operat szacunkowy w formie papierowej lub cyfrowej, opatrzony własnoręcznym podpisem wraz z pieczęcią lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rzeczoznawca majątkowy sporządza również opnie lub skrócone opinie określające wartość nieruchomości dla potrzeb indywidualnych Inwestora.

Ww. opracowania sporządzane są w języku polskim i/lub angielskim.

Standardy wyceny

Operaty szacunkowe sporządzane są zgodnie z następującymi krajowymi i międzynarodowymi standardami wyceny:

PFSRM
Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
RICS
Valuation Professional Standards (The Red Book)
IVSC
International Valuation Standards (IVS)
TEGoVA
European Valuation Standards (EVS The Blue Book)
zatwierdzone przez:
Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
zatwierdzone przez:
Królewski Instytut Rzeczoznawców Majątkowych w Wielkiej Brytanii
zatwierdzone przez:
Międzynarodowy Komitet Standardów Wyceny
zatwierdzone przez:
Europejską Grupę Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

POSIADAMY DOŚWIADCZENIE W WYCENIE KAŻDEGO RODZAJU NIERUCHOMOŚCI, DLA KAŻDEGO CELU, W KAŻDEJ FORMIE OPRACOWANIA!

Koszt wyceny

Cena i termin realizacji wyceny nieruchomości uzależnione są od kilku czynników i ustalane są indywidualnie z Klientem. Największy wpływ na koszt wyceny i termin realizacji ma rodzaj nieruchomości, zakres i cel wyceny, a także ewentualne koszty dodatkowe (np. związane z koniecznością wykonania inwentaryzacji nieruchomości dla potrzeb wyceny, dojazdem do nieruchomości).

lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą